martes, 5 de junio de 2012

O programa da austeridade

Paul Krugman, galardoado co Premio Nobel de Economía no ano 2008 (entre outros recoñecementos), fala da tendenciosa e malintencioada metáfora que adoita empregar a dereita neoliberal para xustificaren os seus recurtes e “austeridade”: a equiparación dos problemas de débeda dunha economía nacional cos problemas de débeda dunha familia individual.
Porque recurtar o gasto namentres a economía está en recesión é unha estratexia contraproducente.

Ver artigo

Paul Krugman, galardonado con el Premio Nobel de Economía en 2008 (entre otros reconocimientos), habla de la tendenciosa y malintencionada metáfora que suele utilizar la derecha neoliberal para justificar sus recortes y “austeridad”: la equiparación de los problemas de deuda de una economía nacional con los problemas de deuda de una familia individual.
Porque recortar el gasto mientras la economía está en recesión es una estrategia contraproducente

Ver artículo