lunes, 5 de marzo de 2012

A reforma do despedimento

Aínda alguén pensa que a reforma laboral axuda dalgún xeito á creación de emprego? Os feitos falan por si sós: xusto desque entrou en vigor, moitos empresarios decidiron prescindir de gran parte dos seus planteis.


Este Decreto-Lei abarata extremadamente o despedimento (incluso faino gratuíto) á vez que prima o traballo basura e a temporalidade. Só resposta ás esixencias do sector máis reaccionario da patronal, que pretende ter as mans libres para, sempre que lles veña ben:
  • Despedir barato ao seu plantel indefinido: xa que xeralízase o despedimento con 20 días por ano traballado cun máximo de 12 mensualidades. Isto tórnase así pola sobreabondancia de razóns que se abren para ceses de contrato procedentes e pola non necesidade de que Autoridade Laboral aprobe os ERE.
  • Despedir gratis aos/ás nov@s contratad@s: a nova reforma laboral permite unha nova contratación cun prazo de proba de 12 meses. Despedindo dentro deste límite, as empresas non terían que pagar nada.
  • Facer que o plantel en activo supla aos traballadores e traballadoras despedidas: o descuelgue do convenio permite ás empresas modificar as horas laborais dos traballadores.
Deste xeito, o despedimento refórzase como primeira opción para que as empresas fagan fronte aos seus problemas económicos, produtivos e organizativos. En vez de ter que optimizar os procesos, formar aos seus empregados para acadar valor engadido e competitividade ou xestionar de forma eficiente os seus recursos, outra vez o equilibrio realizarase a costa do sufrimento dos traballadores e traballadoras. 

Por que sempre é a clase traballadora quen paga o pato? Impidámolo!

¿Todavía hay alguien que crea que la reforma laboral ayudará de alguna forma a la creación de empleo? Los hechos hablar por sí solos: justo desde que entró en vigor, muchos empresarios decidieron prescindir de gran parte de sus plantillas.

Este Decreto-Ley abarata extremadamente el despido (incluso lo hace gratis) a la vez que prima el trabajo basura y la temporalidad. Solo responde a las exigencias del sector más reaccionario de la patronal, que pretende tener las manos libres para, siempre que les vega bien:
  • Despedir barato a su plantilla indefinida: ya que se generalizará el despido con 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. Esto es así por la superabundancia de razones que se abren para ceses de contrato procedentes y por la non necesidad de que Autoridad Laboral apruebe los ERE.
  • Despedir gratis a l@s nuev@s contratad@s: la nueva reforma laboral permite una nueva contratación con un plazo de prueba de 12 meses. Despidiendo dentro de este límite, las empresas non tendrían que pagar nada.
  • Hacer que la plantilla en activo supla a los trabajadores y trabajadoras despedidas: el descuelgue del convenio permite a las empresas modificar las horas laborales de los trabajadores.
De esta forma, el despido se refuerza como primera opción para que las empresas hagan frente a sus problemas económicos, productivos y organizativos. En vez de tener que optimizar los procesos, formar a sus empleados para conseguir valor añadido y competitividad o gestionar de forma eficiente sus recursos, otra vez el equilibrio se realizará a costa del sufrimiento de los trabajadores y trabajadoras.

¿Por qué siempre es la clase trabajadora quien paga el pato? ¡Impidámoslo!