miércoles, 7 de marzo de 2012

CCOO e UGT decidirán o 9 de marzo se convocan folga xeral, namentres siguen coas mobilizacións en contra da reforma laboral

CCOO e UGT emplazaron ás súas respectivas direccións confederais a se reuniren o día 9 de marzo. A razón desta xuntanza extraordinaria é decidir se finalmente convocan folga xeral.

Os sindicatos maioritarios, desque se anunciou a reforma laboral, tentaron repetidas veces sentar ao goberno nunha mesa de negociación para reconducir o que hoxe é unha agresión aos traballadores e traballadoras, e tentar eliminar así os seus puntos máis lesivos. O goberno do Partido Popular fixo caso omiso a estas reivindicacións e, perante a súa pechazón e bloqueo do diálogo, as cúpulas sindicais decidiron levar a proposta de folga xeral a cadanseu órgano directivo. "O diálogo social en España foi continuo, constante, exitoso e recoñecido no exterior. É unha magoa que se prefira regular sen acordos", comenta o secretario de Acción Sindical de CCOO-Euskadi, Eduardo García.

Trátase dunha reforma laboral ideolóxica promovida polos sectores ultraliberales que están a desmembrar o Estado do benestar. Non é a "única opción" para crear emprego, como quere convencer o propio goberno e organismos afíns. "Tivemos moitas reformas laborais e ningunha delas creou emprego", esgrime Eduardo García.

Existen alternativas. Os sindicatos maioritarios presentaron unha ILP, apoiada por máis dun millón de asinaturas, onde se estabelecen as liñas para modernizar o mercado laboral español sen agredir os dereitos da clase traballadora. Ademais, é importante ter en conta que o emprego só virá dunha recuperación económica que tanto as medidas europeas como españolas están asfixiando. Crear emprego por outras fórmulas é unha mentira que, esta vez, tentan utilizar para favorecer aos grandes empresarios.

Namentres se agarda á aprobación da convocatoria de folga xeral, os sindicatos manteñen unha política de mobilización constante que comezou xa coas exitosas convocatorias do 19 e 29 de febreiro, secundadas por centos de miles de persoas de todo o Estado que saíron ás rúas nas diversas manifestacións deses días.

As datas previstas para as vindeiras mobilizacións son:
 • 8 de marzo, Día Internacional da Muller Traballadora: todos os anos os sindicatos convocan nesta data manifestacións para esixir a igualdade de dereitos entre homes e mulleres nos centros laborais. Este ano, as mobilización polo Día Internacional da Muller Traballadora adquiren unha maior dimensión, pois a reforma laboral pecha a porta ao avanzo da igualdade entre homes e mulleres no mercado laboral.
 • 11 de marzo: aínda que a dereita mediática tentase desprestixiar estas mobilizacións querendo espallar a idea de que os sindicatos tentaban manipular a lembranza das vítimas do 11-M, o apoio a esta convocatoria chegou incluso dende a Asociación de Vítimas do 11-M, desmontando o alarde de demagoxia cotiá que amosan os medios da "caverna" e o propio Partido Popular. En Galicia, o calendario de mobilizacións é o seguinte:

  » A Coruña. Saída ás 12 horas da praza da Palloza e remate na praza do Obelisco.
  » Ferrol. Saída ás 12 horas da praza do Inferniño e remate na praza de Armas.
  » Santiago de Compostela. Saída ás 12 horas da Alameda e remate na praza das Praterías.
  » Lugo. Saída ás 12:30 horas do edificio de sindicatos e remate diante da Subdelegación do Goberno.
  » Burela. Concentración ás 12:30 na praza da Mariña.
  » Ourense. Saída ás 12 horas do pavillón dos Remedios e remate diante da Subdelegación do Goberno.
  » Pontevedra. Saída ás 12 horas da praza da Ferrería e remate diante da Subdelegación do Goberno.
  » Vilagarcía de Arousa. Saída ás 12 horas da avenida da Mariña e remate na praza da Ravella.
  » Vigo. Saída ás 11:30 horas do cruzamento da Vía Norte con Urzáiz e remate diante do edificio administrativo da Xunta.CCOO y UGT emplazaron a sus respectivas direcciones confederales a reunirse el día 9 de marzo. La razón de esta reunión extraordinaria es decidir si finalmente convocan huelga general.

Los sindicatos mayoritarios, desde que se anunció la reforma laboral, intentaron repetidas veces sentar al gobierno en una mesa de negociación para reconducir lo que hoy es una agresión a los trabajadores y trabajadoras, e intentar eliminar así sus puntos más lesivos. El gobierno del Partido Popular hizo caso omiso a estas reivindicaciones y, ante su cerrazón y bloqueo del diálogo, las cúpulas sindicales han decidido llevar la propuesta de huelga general a sus respectivos órganos directivos. "El diálogo social en España ha sido continuo, constante, exitoso y reconocido en el exterior. Es una lástima que se prefiera regular sin acuerdos", comenta el secretario de Acción Sindical de CCOO-Euskadi, Eduardo García.
Se trata de una reforma laboral ideológica promovida por los sectores ultraliberales que están desmembrando el Estado del bienestar. No es la "única opción" para crear empleo, como quiere convencer el propio gobierno y organismos afines. "Hemos tenido muchas reformas laborales y ninguna de ellas ha creado empleo", esgrime Eduardo García.

Existen alternativas. Los sindicatos mayoritarios presentaron una ILP, apoyada por más de un millón de firmas, donde se establecen las líneas para modernizar el mercado laboral español sin agredir los derechos de la clase trabajadora. Además, es importante tener en cuenta que el empleo solo vendrá a través de una recuperación económica que tanto las medidas europeas como españolas están asfixiando. Crear empleo por otras fórmulas es una mentira que, esta vez, intentan utilizar para favorecer a los grandes empresarios.

Mientras se espera la aprobación de la convocatoria de huelga general, los sindicatos mantienen una política de movilización constante que emepezó con las exitosas convocatorias del 19 y 29 de febrero, secundadas por cientos de miles de personas de todo el Estado que salieron a la calle en las diversas manifestaciones de esos días.

Las fechas previstas para las póximas movilizaciones son:
 • 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora: todos los años los sindicatos convocan en esta fecha manifestaciones para exigir la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en los centros laborales. Este año, las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora adquieren una mayor dimensión, pues la reforma laboral cierra la puerta al avance de la igualdad entre hombres y mujeeres en el mercado laboral.
 • 11 de marzo: aunque la derecha mediática intentase desprestigiar estas movilizaciones queriendo difundir la idea de que los sindicatos intentaban manipular el recuerdo de las vítimas del 11-M, el apoyo a esta convocatoria llegó incluso desde la Asociación de Víctimas del 11-M, desmontando el alarde de demagogia habitual que muestran los medios de la "caverna" y el propio Partido Popular. En Galicia, el calendario de movilizaciones es el seguinte:
» A Coruña. Salida a las 12 horas de la plaza de A Palloza y finalización en la plaza del Obelisco.
» Ferrol. Salida a las 12 horas de la plaza de O Inferniño y finalización en la plaza de Armas.
» Santiago de Compostela. Salida a las 12 horas de la Alameda y finalización en la plaza de Praterías.
» Lugo. Salida a las 12:30 horas del edificio de sindicatos y finalización delante de la Subdelegación del Gobierno.
» Burela. Concentración a las 12:30 en la plaza de A Mariña.
» Ourense. Salida a las 12 horas del pabellón de Los Remedios y finalización delante de la Subdelegación del Gobierno.
» Pontevedra. Salida a las 12 horas de la plaza de A Ferrería y finalización delante de la Subdelegación del Goberno.
» Vilagarcía de Arousa. Salida a las 12 horas de la Avenida da Mariña y finalización en la plaza de A Ravella.
» Vigo. Salida a las 11:30 horas del cruce de Vía Norte con Urzáiz y finalización delante del edificio administrativo de la Xunta.